https://learningscoop.fi/wp-content/uploads/2017/01/Kevätkoivut-ja-sininen-taivat_kevät.jpg

Keskisuuren kaupungin henkilöstön kehityshanke

Kaupungin henkilöstöyksikkö koordinoi keskitettyä henkilöstökoulutusta. Henkilöstökoulutuksen tehtävänä on taata, että kaupungilla on osaava, motivoitunut ja palvelukykyinen henkilöstö, joka järjestää ja tuottaa asetettujen tavoitteiden mukaiset palvelut kaupunkilaisille.

Entistä systemaattisempaan ja kokonaisvaltaisempaan henkilöstön kehittämiseen tähtäävät toimenpiteet aloitettiin avainhenkilöhaastatteluilla, jotka toteutti Sininen Kolmio Oy. Haastateltavina olivat kaupungin ylimmät johtajat, yhteistyöryhmän jäsenet sekä palvelupäälliköt. Haastattelut olivat noin tunnin mittaisia yksilöhaastatteluja.

Haastattelutulosten analysoinnin pohjalta esitimme kaupungin henkilöstön ja toiminnan kehittämiseksi kokonaisvaltaisen suunnitelman, joka jakautuu viiteen eri tasoon, joita täydentää vaikuttavuuden arviointitaso.

Peruskysymyksemme on ollut mitä uutta osaamista ja millaisia uusia rakenteita kaupunki tarvitsee kulkiessaan kohti yhdessä määriteltyä visiota ja millaisilla yhteisöllisillä foorumeilla ja vuorovaikutuksen keinoilla nämä viestitään.

Lopputulosta arvioidaan sillä, miten on saatu aikaan uudenlaista osaamista, miten toiminnan rakenteita on kehitetty, miten luottamushenkilöiden ja virkahenkilöstön työnjako ja vuorovaikutus ovat selkiytyneet, vuorovaikutus ja yhteistyön tekeminen henkilöstön keskuudessa on kehittynyt sekä onko muodostettu uudenlaisia vuorovaikutuksellisia foorumeja.